IDÉER OG MATERIALER TIL BILLEDKUNST I GRUNDSKOLEN

I faget billedkunst tilbyder Gyldendal en række materialer, der kan give dig idéer og inspiration til din undervisning i billedkunst. Den konsekvente høje faglighed i materialerne tager afsæt i Fælles Mål og understøtter fagets praktiske arbejdsmåder og kompetenceområder. Gyldendal præsenterer den store og alsidige fagportal – billedkunst.gyldendal.dk – og det analoge materiale – Boost din billedkunst.

Se fagportalen her >

Gå til Boost din billedkunst >

Gyldendals fagportal kan bruges som det bærende element i din undervisning i billedkunst fra 1.-8. klasse, og du kan også bruge fagportalen som inspiration og supplement til din undervisning i billedkunst.

Vores fagportal knytter desuden an til kunstportalen, kunstportalen-skole.louisiana.dk, der er udarbejdet i samarbejde med Louisiana Museum of Modern Art. Kunstportalen giver dig og dine elever mulighed for at gå på opdagelse i Louisianas samling med værker fra både den moderne kunst og fra samtidskunsten. Og der er masser af opgaver til eleverne, som hjælper dem med at få en bedre forståelse af kunsten.

Du kan her på siden også læse mere om den fagdidaktiske bog, Billedkunstdidaktik: Mellem fag og didaktik, som Gyldendal varmt anbefaler.

Gyldendals fagportal til billedkunstundervisningen 1.-8. klasse

Billedkunst.gyldendal.dk er vores fagportal dedikeret til undervisningen i billedkunst, der både indbefatter det obligatoriske fag fra 1.-6. klasse samt valgfaget i 7.-8. klasse. Forløb til valgfaget i udskolingen publiceres løbende og vil være fuldt dækkende med materiale til hele valgfaget ved skolestart 2022.

Fagportalen består af en række undervisningsforløb til hvert klassetrin, hvor hvert forløb dækker alle fagets tre kompetenceområder – billedfremstilling, billedanalyse og billedkommunikation.

Billedkunst har et dannelsessigte, som fagportalens forløb og indhold understøtter, og som rækker ud over faget og ind i elevernes almene dannelse. Eleverne lærer – gennem fagets centrale teknikker – at forstå, forholde sig til og deltage i den billedkultur, som de er en del af.

Fagportalen er designet med henblik på at vække elevernes nysgerrighed og motivation. Dannelsesrejsen begynder her.

Materialet giver dig mulighed for at bruge det som det bærende element i billedkunstundervisningen, men det kan samtidig bruges som inspiration og til at supplere dine egne forløb og aktiviteter. Der er altså rig mulighed for selv at plukke de elementer, der passer til din undervisning.

Fagportalen bliver løbende opdateret og udvidet med nye forløb, videoer og resurser. Nedenfor følger en gennemgang af fagportalens forskellige faneblade og deres indhold.

Forløbene er rettet mod henholdsvis billedkunst i 1.-2. klasse, billedkunst i 3.-6. klasse og billedkunst i 7.-8. som valgfag, og de er fordelt på tre faner.

Alle forløb følger en ensartet struktur, så de er nemme at navigere i. Der medfølger små introduktionsvideoer til hvert forløb, så eleverne bliver præsenteret for forløbets tema og indhold på en visuel og indbydende måde.

Forløbene består hver især af ’DEL 1-4,’ hvori forskellige aktiviteter er fordelt. Aktiviteterne er til tider ledsaget af bl.a. videoer, lydklip, billedsamlinger, o.l. I slutningen af DEL 4 er der forslag til, hvordan man kan evaluere og udstille elevernes værker.

I forløbet Det sønderjyske kagebord, får eleverne fx i DEL 1 indsigt i kaffebordet som et kulturelt fællesskab igennem en lille film om temaet. Eleverne skal sammenligne det med andre fællesskaber, som de kender til, og gennem visuelle eksempler som clipart og collage selv udtrykke sig inden for temaet.

Gennem billedeksempler fra servietter får eleverne i DEL 2 mulighed for at identificere kulturelle udtryk ved at tegne kager. De skal i DEL 3 arbejde med decoupageteknik og med forskellen på forgrund og baggrund i collagerne.

I forlængelse af temaet skal eleverne selv skabe en lille happening i DEL 4, hvor de bruger det dækkede bord som rammen om udstillingen af deres collager.

Efter ’DEL 1-4’ følger ’MERE OM,’ der består af aktiviteter, der tilbyder refleksion og et perspektiv på forløbets indhold. Disse aktiviteter er som regel nemme at gå til og kræver hverken grundig forberedelse eller specielle materialer.

Hvert forløb består, ud over ovennævnte elevdel, også af en lærervejledning. Den består af en introduktion, uddybning af forløbet, lektionsplaner, mål og tegn på læring samt materialer og IT.

Læs mere om forløbene >

 

Tegneteknik retter sig mod elever fra 3.-8. klasse og besår af instruktionsvideoer til grundlæggende tegneteknik. Der er fokus på iagttagelsestegning, fladespænding, dybde, lys og skygge samt rytme og perspektiv.

De fire områder – Perspektiv, Portræt, Skygge og Balance – findes på tre niveauer, så eleverne kan gå i dybden med de fire grundlæggende tegneteknikker. Hvert område er ledsaget af læringsmål, instruktionsvideoer og lærervejledning.

Læs mere om tegneteknik >

 

Biblioteket giver adgang til de kunstværker, faglige videoer og lydklip, der hører med til forløbene. Du kan enten søge direkte på kunstnere eller titler, eller du kan filtrere efter de forskellige medietyper. Det er en nem og hurtig funktion til at finde de specifikke elementer, som du bedst kunne lide fra forløbene.

 

 

Kunstportalen giver elever og lærere mulighed for at gå på opdagelse i kunstportalen. Det er et digitalt værktøj, der er udviklet i samarbejde mellem Gyldendal og kunstmuseet, Louisiana. Kunstportalen indeholder fire temaer, der inddrager kunstværker fra Louisianas permanente samling, og som egner sig til undervisningsforløb i billedkundskabsundervisningen.

Kunstportalen er et gratis site, og den er oplagt at bruge i samspil med Gyldendals billedkundskabsportal.

 Gå til kunstportalen >

 

Lærerdelen giver dig indblik i bevæggrundene og tankerne bag fagportalen. Du kan læse om fagportalens opbygning, indhold, didaktiske overvejelser, forslag til års- og lektionsplaner og meget mere. Du kan læse mere dybtgående om de forskellige faner.

Lærerdelen indeholder med andre ord alt, hvad du behøver at vide for at komme i gang med at bruge fagportalen.

Bestil prøveadgang til fagportalen her >

Kunstportalen-skole i samarbejde med Louisiana

I et tæt samarbejde med kunstmuseet Louisiana, har vi udviklet Kunstportalen-skole. I kan frit inddrage kunstportalens værker, tekster og opgaver i billedkunstundervisningen og bruge den i tilknytning til arbejdet med de forløb, som ligger på fagportalen til billedkunst.

Kunstportalen-skole er et gratis site, som også kan bruges for sig selv eller før, under og efter et besøg på museet. Portalen tilbyder et kig ind i Louisianas permanente samling med temaerne:

 • Hvad billedet betyder
 • Arkitekturen omkring os
 • Skab det nye
 • Kroppens sprog

Her får eleverne mulighed for at dykke ned i arbejdet med udvalgte værker, hvoraf nogle også danner afsæt for mere praktiske undervisningsforløb på fagportalen for billedkunst via links og udvalgte værker fra Kunstportalen-skole.

Portalen er oplagt at bruge i valgfaget, i tværfaglige sammenhænge i udskolingen eller i billedkunstundervisningen på mellemtrinnet.

På vores webshop kan du finde en plakat med de fire temaer fra Kunstportalen.

Bestil den her >

Kunstportalens indhold

 • Fire temaer, der egner sig til undervisningsforløb på tværs af fag.
 • Kunstværker fra Louisianas samling af moderne kunst og samtidskunst med tekster til hvert enkelt værk.
 • Fotografier af Louisianas bygninger som case for at se på arkitektur.
 • Relaterede kunstværker.
 • Spørgsmål og opgaver til hvert enkelt kunstværk og tema.
 • Film fra Louisiana Channel, hvor kunstnere selv fortæller om deres arbejde, eller film med Louisianas kunstformidlere, der introducerer et specifikt værk.
 • Prøv det – øvelser til kreative værksteder på skolen.
 • Perspektiveringer til verden omkring os.

 

Gå til kunstportalen >

 

Boost din billedkunst – konkrete idéer til undervisning i billedkunst 1.-6. klasse

Boost din billedkunst er en praksisnær bog, der giver inspiration og konkrete idéer til undervisning i billedkunst inden for områderne tegning, maleri, skulptur og collage. Alle billedkunstidéer er konkrete og beskrives trin for trin, hvilket gør det nemt og lettilgængeligt at gå til, både for lærere og elever.

Bogens indbydende illustrationer viser både elevernes processer og deres færdige billedarbejde som inspiration til din billedkunstundervisning. Alle bogens opgaver og idéer kan bruges, som de er, eller man kan plukke idéerne og justere, alt efter hvad der passer ind i undervisningen.

Boost din billedkunst indeholder desuden praktiske tip til indretning af billedkunstlokalet, materialevalg og generel rammesætning af billedkunstundervisningen.

Køb Boost din billedkunst her >

Fagdidaktik i billedkunstundervisningen

Gyldendal anbefaler bogen Billedkunstdidaktik: Mellem fag og didaktik, der danner et godt grundlag for undervisningen i billedkunst. Bogen beskæftiger sig med sansning, oplevelse, forståelse og fremstilling af samt deltagelse i visuelle fænomener og begivenheder i billedkunstundervisningen.

Bogen er opdelt i fem dele:

Del 1 drøfter billedkunstfagets historiske og teoretiske basis. Her kan man læse om fag- og almendidaktiske perspektiver på faget, æstetiske læreprocesser samt billeder og visuelle fænomener i et socialkonstruktivistisk og visuelt kulturperspektiv.

Del 2 drøfter fagets faglige basis med perspektiver på billeder og visuelle fænomener. Her kan man læse om teorier og begreber, der er væsentlige for at sanse, opleve, deltage i og med, drøfte og fortolke billeder og visuelle fænomener. Hvordan visuelle fænomener ses i deres sociale og kulturelle kontekst.

Del 3 handler om det faglige aspekt, men med fokus på modtageren af visuelle fænomener. Her drøftes der teorier om blikket, kroppen, det relationelle møde og forskellige former for receptionsteori.

Del 4 behandler billedpædagogik med fokus på eleven og læring. Her findes der kapitler om børns billedmæssige udvikling, fordybelse, mødet med billedet, personlig udvikling, progression og differentiering, kreativitet og fantasi, mm.

Del 5 består af et katalog af idéer og eksempler til undervisningsforløb i billedkunst. De tager afsæt i afprøvede forløb fra læreruddannelsen med fokus på tematisk billedpædagogik og visuel kultur og består af emner af almen social interesse. Det kan fx være forløb om manga eller om de sociale medier.

Køb Billedkunstdidaktik her >