FAGET FYSIK/KEMI

Naturfagene fysik/kemi, biologi og geografi er forbundet af fagenes fælles begreber og arbejdsformer. Vores materialer til de respektive naturfag afspejler denne sammenhæng. Denne sammenhængskraft kommer ligeledes til udtryk i den fællesfaglige naturfagsprøve og de tre skriftlige udtræksprøver.

I faget fysik/kemi tilbyder Gyldendal materialer og systemer, der både understøtter fællesfagligheden mellem naturfagene og det enkelte naturfags individuelle og fagspecifikke arbejdsmetoder og faglighed.

På denne side kan du læse om Gyldendals fagportal til faget fysik/kemi, fysik-kemi.gyldendal.dk, digitalt undervisningsmateriale om fællesfaglige fokusområder, som er omdrejningspunktet for den fælles naturfagsprøve, webprøver til fysik/kemi samt vores analoge materialer til fysik/kemi – Verdens naturfag, KOSMOS og Pirana – hvoraf Verdens naturfag og KOSMOS også findes som i-bøger.

Gyldendals fagportal til fysik/kemi 7.-9. klasse

Gyldendals fagportal, fysik-kemi.gyldendal.dk, er udarbejdet til faget fysik/kemi i udskolingen. Fagportalen lægger både vægt på fysik/kemi som en integreret del af naturfag, men også de mere fagspecifikke elementer.

Portalens design og opbygning er enkel og nem at navigere i. De primære navigationsmuligheder på fagportalen består af de fire faneblade, ’Forløb’, ’Spot på’, ’Bibliotek’ og ’Lærer’. Nedenfor følger en gennemgang af portalen.

 

forsiden af fagportalen kan du lynhurtigt klikke dig videre til fagportalerne for henholdsvis biologi, geografi og naturfagsprøven.

Forløb består af undervisningsforløb til faget fysik/kemi. Fx kan man finde ’Syrer og baser’ som et overordnet emne. Til hvert emne er der knyttet et antal forløb, fx ’Katalysatorer og enzymer’.

Forløbene består af multimodale faglige tekster, eleverne skal arbejde med, som også byder på masser af praktiske fysik/kemiopgaver og øvelser.

Her skal eleverne blandt andet også arbejde med undersøgelser og eksperimenter inden for fysik/kemi, hvor der indgår forskellige digitale hjælpemidler som videoer, animationer og links til yderligere information om det givne emne. Derudover er der også elevmål, lærervejledninger med facit, hvor der er entydige svarmuligheder og en evalueringsdel. 

Spot på tilbyder en række aktuelle naturvidenskabelige artikler. Her er der sat fokus på fællesfagligheden mellem fagene, hvor der i hver artikel minimum er to ud af tre naturfag til stede.

Det kan fx være artiklerne ’H.C. Ørsted og elektromagnetismen’ eller ’Kometlanding’, som eleverne kan læse. Der er udarbejdet spørgsmål og opgaver til alle artikler.

Biblioteket  kan man søge på specifikke elementer fra forløbene. Det kan fx være videoer, billeder, tjek-opgaver eller øvelser.

Eleverne har mulighed for at løse opgaverne direkte på skærmen, men de kan også udskrives fra fagportalen. Øvelserne tilgodeser arbejdet med de naturfaglige kompetencer og består af laboratorieforsøg, feltundersøgelser, iagttagelser, befolkningsundersøgelser og dataopsamling.

Tjek-opgaverne er selvrettende og varierer mellem forskellige opgavetyper, fx multiple choice eller tipskuponer.

Biblioteket indeholder også fem fagrelevante podcasts, bl.a. om Marie Curie.

Lærerdelen er stedet, hvor du kan læse om fagportalens opbygning og ellers generelt, hvad der er værd at vide om fagportalen. Her kan du finde alt fra det mere tekniske til det faglige, de didaktiske overvejelser, fællesfaglige fokusområder, hvordan man opretholder sikkerheden i fysik/kemilokalet samt meget, meget mere.

Én for alle, alle for én

I udskolingen lægges der stor vægt på, at eleverne skal lære at se sammenhængskraften mellem fagene fysik/kemi, biologi og geografi. Fællesfagligheden er alfa og omega.

I den fælles mundtlige naturfagsprøve skal eleverne påvise kendskab til de tre naturfag og sammenhængen mellem dem. De bliver også testet i de naturfaglige kompetencer, hvilket de også gør i de skriftlige udtræksprøver i de individuelle naturfag.

Få prøveadgang og læs mere om prøverne her >

Fagportalen indeholder ni strukturerede og problembaserede undervisningsforløb, der hedder fællesfaglige fokusområder. Ifølge Fælles Mål skal eleverne gennemføre seks fællesfaglige undervisningsforløb i løbet af 7.-9. klasse. Eleverne skal udvælge minimum fire forløb fra 8.-9. klasse, som de skal opgive til den fælles naturfagsprøve.

Få et overblik over de fællesfaglige fokusområder >

Eller læs mere om dem her >

 

 

Webprøver til fysik/kemi

Gyldendal har udarbejdet tre websites til de kompetencebaserede webprøver til naturfagene, heriblandt webprøver til faget fysik/kemi.

Websitet er en platform med flere funktioner. Eleverne har mulighed for at vælge webprøver, der øver den skriftlige prøve i fysik/kemi. Sitet fungerer som en træningsplatform, hvor eleverne kan styrke deres naturfaglige forståelse, færdigheder og kompetencer.

Eleverne kan med fordel træne med de emnebaserede prøvesæt både før og efter et afsluttet forløb – på den måde får de en grundig introduktion til emnet, og det bliver samtidig synligt, hvor meget eleverne har rykket sig.

Webprøverne har en selvrettende funktion, hvor resultaterne er tilgængelige umiddelbart efter webprøven. De fungerer således perfekt som evalueringsværktøj, som repetition og som en indikation på, hvor den enkelte elevs faglige niveau befinder sig.

Gå til webprøver til fysik/kemi >

 

Webprøver til fysik/kemi:

  • Kompetencebaserede prøvesæt
  • Emnebaserede fysik/kemi test, der prøver elevernes forståelse af gængse faglige områder
  • Tidligere prøveforberedende fysik/kemi test, der tildeles af læreren
  • ·Øveprøver, der er frit tilgængelige for eleverne og kan bruges som individuelt træningsmateriale
  • Detaljeret respons på alle fysik/kemi test, nem adgang til testresultater og intet rettearbejde for læreren
  • Særdeles velegnede som evalueringsværktøj
  • Lærervejledning

 

Bestil prøveadgang her >

Verdens naturfag – det fællesfaglige naturfagssystem

Verdens naturfag er Gyldendals splinternye system til naturfag, hvor fællesfagligheden mellem fysik/kemi, biologi og geografi er tydeliggjort. Verdens naturfag indeholder analoge grundbøger i de tre naturfag, digitale i-bøger samt websitet, verdensnaturfag.gyldendal.dk.

Samtlige kapitler i Verdens naturfag indledes med en model, som illustrerer sammenhængene på tværs af naturfagene. Hvert kapitel består af underkapitler, som indledes med et spørgsmål og afsluttes med en opsummering af spørgsmålet.

Elevernes faglige læsning støttes af illustrationer, foto og begrebsbokse, der knytter sig til teksterne. Alle aktiviteter understøttes af 1-3 naturfaglige kompetencer.

Kapitlerne afsluttes med en fællesfaglig udfordring, der støtter eleverne i deres arbejde frem mod den fælles prøve, hvor de skal demonstrere, at de kan belyse en fællesfaglig problemstilling ud fra de naturfaglige kompetencer og gennem anvendelse af relevant, fagspecifikt indhold.

Materialet dækker hele udskolingen i alle tre naturfag. Grundtanken i Verdens naturfag er både at arbejde med forståelsen af sammenhænge på tværs af fagene og styrkelse af fagligheden i de enkelte fag.

I faget fysik/kemi tilbyder vi grundbøgerne Fysik/kemi 1 til 7. klasse, Fysik/kemi 2 til 8. klasse og Fysik/kemi 3 til 9. klasse. Systemet består også af i-bogen, Fællesfaglige fokusområder, der fokuserer på arbejdet med de fællesfaglige fokusområder.

Eleverne præsenteres for syv fællesfaglige fokusområder, fx Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår, med tilhørende artikler, der belyser emnet fra forskellige naturfaglige vinkler. Til hvert fællesfagligt fokusområde er der knyttet et ark, der skal støtte elevernes arbejde med problemstillinger, arbejdsspørgsmål og valg af undersøgelsesmetode.

Læs meget mere om Verdens naturfag her >

Fysik/kemisystemet KOSMOS

KOSMOS er Gyldendals fysik/kemisystem til udskolingen, der består af analoge grundbøger, digitale i-bøger og websitet, kosmos.gyldendal.dk. I i-bøgerne kan du finde digitale resurser som videoklip, animationer, interaktive opgaver og PDF-filer af de kopiark, der er knyttet til de enkelte kapitler i grundbøgerne.

Gå til kosmos.gyldendal.dk >

Letforståelig fysik/kemi med høj faglighed

KOSMOS består af grundbøgerne KOSMOS A, KOSMOS B og KOSMOS C, tre kopimapper og tre lærervejledninger. Hver fysik/kemibog består af en række emner inden for både fysik og kemi, som fx ’Nitratbomben’ eller ’Diamanter’.

Hvert kapitel indledes med en appetitvækker, der introducerer emnet med en kort tekst og spørgsmål, der senere i teksten besvares. Herudover er der flere steder, under hvert emne, bokse med nyttige begreber, fagord, moderne forskning, mm.

Kopimapperne indeholder forskellige øvelser og aktiviteter til hvert kapitel, herunder vejledninger og videoer til eksperimenterne, hvis man har købt et digitalt abonnement. Netop disse aktiviteter og eksperimenter er væsentlige inden for fysik/kemi.

KOSMOS er yderligere krydret med videnskabelige artikler, historiske bedrifter, oversigter over hvad eleverne har lært inden for et givent emne og arbejdsspørgsmål dertil.

Gå til KOSMOS her >

Pirana til fysik/kemi

Pirana fysik/kemi er et supplerende træningshæfte til fysik/kemiundervisningen. Det består af et væld af udfordrende og varierede træningsøvelser- og opgaver. På hæftets første side kan eleverne lave et skema og planlægge deres lektier og arbejde. Opgaverne varierer i forhold til, om hjælpemidler er tilladte at bruge.

Pirana har en tydelig struktur, der skaber ensartethed og overkommelighed for eleverne. Derfor er materialet perfekt som træningsmateriale, hvor eleverne selvstændigt kan arbejde med hæfterne.

Fx under ”Astronomi og rumfart” skal eleverne løse opgaver vedrørende solsystemet og himmellegemer, hvor eleverne gives flere forskellige valgmuligheder.

Der er også undersøgende opgaver om fx sol- og måneformørkelse, hvor eleverne ved brug af hjælpemidler skal undersøge forskellige fysiske og/eller kemiske forhold.

Se hæfterne her >