Gyldendals matematiksystemer

Gyldendals matematiksystemer består af en række læremidler, som tager udgangspunkt i Fælles Mål, der skal støtte lærerens tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen samt styrke elevernes faglighed og udvikling.

Grundlæggende for matematiksystemerne er, at de alle dækker fagets mål og tilbyder varierende aktiviteter og opgaver til elever på alle klassetrin.

Eleverne vil med matematiksystemerne få bekendtskab med diverse åbne og undersøgende aktiviteter og træningsopgaver, der styrker deres matematikfaglighed.

Matematiksystemernes formål er at hjælpe eleverne med at opbygge en forståelse for matematiske begreber og arbejdsmåder både i skriftlighed og i kommunikationen. Samtidig skal eleverne motiveres, og systemerne skal give dem mulighed for at udvikle deres færdigheder, opnå viden og tilegne sig matematiske kompetencer – bl.a. gennem matematiske problemstillinger og undersøgelser og ved at øve sig. Der er lagt vægt på at formidle et indhold, der er tilpasset elevernes klassetrin, samtidig med at det imødekommer elevernes forskellige forudsætninger.

Elevernes brug af de matematiske systemer skal, forud at styrke deres matematikfaglighed, også styrke dem i brugen af digitale værktøjer.

Multi – Matematiksystem med høj faglighed og stor variation

Gyldendals matematiksystem fra 0. til 9. klasse, MULTI, forener traditionelle matematikfærdigheder med moderne arbejdsformer, medier og digitale værktøjer. Der er fokus på mundtlighed, undersøgelser, problemløsning og bevægelse, og der er masser af træningsopgaver – både i elevbogen og i de tilknyttede i-bøger.

MULTI-systemet inkluderer elevbøger, lærervejledninger, kopimapper og i-bøger. Gyldendal tilbyder desuden gratis ressourcer, fx filer, årsplaner og facitlister, på det tilknyttede website: multi.gyldendal.dk.

Besøg multi.gyldendal.dk her >

 

Genkendelig struktur i systemets opbygning

Hvert kapitel i MULTI veksler mellem teori, hvor eleverne bliver introduceret til faglige begreber og metoder, forskellige typer af aktiviteter, der har fokus på udviklingen af matematiske kompetencer, et væld af differentierede øvelser og repetitionstræning.

Hvert kapitel afsluttes med opgaver, der evaluerer kapitlets mål og faglige begreber.

Læs mere om MULTI til indskoling, mellemtrin og udskoling her >

 

Lærervejledning +

Lærervejledningen indeholder en side-til-side-vejledning, der uddyber indholdet i elevbøgerne, en facitliste til opgaverne, en oversigt over hvilke materialer der skal bruges i forbindelse med arbejdet i elevbøgerne samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter.

 

Elevbøger +

Indholdet i MULTI lever op til Fælles Mål, og alle kapitler tager udgangspunkt i faglige emner som fx Tal, Algebra, Brøker, Måling, Statistik og Trigonometri.

MULTI i indskolingen består på hvert klassetrin af to elevbøger, som er engangsbøger – til børnehaveklassen dog kun én elevbog.

Både på mellemtrinnet og i udskolingen er elevbogen en grundbog, som er en flergangsbog, og på mellemtrinnet er der desuden knyttet en opgavebog til grundbogen med supplerende opgaver.

 

i-bøger +

i-bøgerne er et godt supplement til MULTI, idet de er digitale versioner af elevbøgerne med digitale ressourcer, som fx video, excelfiler, GeoGebrafiler og interaktive opgaver i-bøgerne kan bruges både på iwb, pc og tablet.

Find i-bøger her >

 

Kopimapper og printark +

Kopimapperne til 0.-6. klasse indeholder kopiark med ressourcer eller opgaver, der knytter sig til arbejdet i elevbøgerne.

Kopimapperne findes både som traditionelle, trykte udgaver i sort/hvid og som digitale e-bogsudgaver i farver. I udskolingen er de fysiske kopimapper erstattet af e-bøger med printark.

 

Køb alle materialer i MULTI-systemet her >

 

MATLAB – MATEMATIKSYSTEMET MED EN UNDERSØGENDE TILGANG TIL MATEMATIKKEN

Forfatterne bag Gyldendals nyeste matematiksystem, MATLAB, argumenterer for, at matematik bør handle om andet end paratviden og traditionelle metoder.

Forfatterne bag MATLAB lægger op til en mere undersøgende og problemløsende tilgang til matematik, som netop tager afsæt i den nyeste matematikdidaktiske forskning.

Eleverne inviteres ind i Matematiklaboratoriet og arbejder med undersøgelser og problemstillinger - ofte med udgangspunkt i problemstillinger fra deres egen hverdag, hvilket er med til at aktivere og engagere eleverne.

Læs artiklen om undersøgende matematik her >

 

MATLAB – aktiv og undersøgende undervisning

MATLAB eller MatematikLaboratoriet er et matematiksystem, der tager udgangspunkt i IBL (Inquiry based learning). IBL er en tilgang, der har fokus på elevens aktive og undersøgende rolle i konkrete problemstillinger, frem for at læreren fortæller eleverne, hvad de skal vide.

Denne tilgang er både mere motiverende og giver eleverne en dybere forståelse af matematikken.

MATLAB-systemet bygger på et tæt samspil mellem elevbøgerne og den tilknyttede webdel, matlab.gyldendal.dk.

Webdelen indeholder en udførlig lærervejledning samt i-bog til lærerens brug samt digitale ressourcer til eleverne, fx videoklip til hvert kapitel, GeoGebra-filer, forslag til bevægelsesaktiviteter, interaktive spil mm.

Gå til matlab.gyldendal.dk her >

 

Iscenesættelsen og elevernes undersøgelse af problemstillingen

I hvert kapitel i elevbøgerne møder eleverne iscenesættelsessider, som præsenterer situationer eller problemstillinger, eleverne kan leve sig ind i, så ’scenen sættes’ for faglige samtaler og undersøgelser.

På de efterfølgende undersøgelsessider skal eleverne udvikle deres matematiske forståelse og kompetencer gennem undersøgende aktiviteter, hvor de bl.a. bruger konkrete materialer og digitale værktøjer.

Eleverne befinder sig her i en situation, hvor de skal udvikle teknikker og strategier til at finde løsninger.

Lærerens rolle bliver i denne sammenhæng mere faciliterende og guidende. I hvert kapitel er der desuden øvelsesopgaver, der er med til at sikre, at eleverne får en rutine i at bruge deres matematiske færdigheder.

MATLABs webdel indeholder masser af forslag til, hvordan læreren kan støtte elevernes undersøgende arbejde, samt hvilke materialer eller digitale værktøjer giver læreren indblik i elevernes faglige progression, der er knyttet til de faglige mål, der har været i spil.

Køb alle materialer til MATLAB-systemet her >

 

Den undersøgende tilgang støttes af forskerne

Fremtidsforsker Anne Skare er også tilhænger af en matematikundervisning, der skal fortrylle eleverne og være mere åben og ikke udelukkende bero på prædefinerede problemstillinger og løsninger.

Hun mener, at man bør tryllebinde eleverne ved at have det sjovt med matematikken og forstå den som et universelt sprog.

Eleverne skal løse reelle problemer fra virkeligheden, de skal arbejde mere projektorienteret, og så skal der nedbrydes nogle faggrænser, sådan at man dyrker den selvstændigt tænkende elev og processerne i stedet for resultaterne.

Læs artiklen med Anne Skare her >

KOLORIT – SÆT KULØR PÅ MATEMATIKKEN

Det farvestrålende materiale, Kolorit, lægger op til, at eleverne opbygger en god forståelse for faglige begreber, metoder og sammenhænge.

Systemet lægger vægt på matematikkens anvendelse og på elevernes aktive deltagelse i faglige samtaler og udviklingen af regneregler og metoder. Systemet støtter læreren i en mere problemorienteret tilgang til undervisningen, og indeholder masser af træningsopgaver til elevernes individuelle fordybelse. Udover elevbøgerne indeholder Kolorit-systemet ressourcebøger til læreren samt i-bøger og kopimapper.

Gå til kolorit.gyldendal.dk her >

Kolorit til børnehaveklassen

Elevbogen præsenterer eleverne for grundlæggende faglige begreber gennem eksperimenterende aktiviteter, spil og brugen af konkrete materialer.

Aktiviteterne tager ofte udgangspunkt i elevernes hverdag. Elevbogen indeholder 8 emner, bl.a. talkendskab, mønstre, former og figurer. Desuden to temaforløb, Lege og Natur.

Lærerens ressourcebog indeholder 78 kopiark til ekstra træning.

Køb Kolorit-materialerne til børnehaveklassen her >           

 

På hvert klassetrin i indskolingen

På hvert klassetrin i indskolingen er der to elevbøger, som hver er inddelt i 6-7 faglige forløb.

Hver bog indeholder desuden to forløb med tværfaglige projekter, der inddrager matematikken på en spændende og vedkommende måde.

På den måde bliver eleverne bevidste om matematikkens mangfoldighed og anvendelsesmuligheder i forskellige situationer.

Lærerens ressourcebog indeholder mere.

Køb Kolorit-materialerne til indskolingen her >

 

Kolorit på mellemtrinnet

Til hvert klassetrin er der en grundbog samt to arbejdsbøger – en rød og en grøn.

Den røde arbejdsbog knytter sig direkte til grundbogen, mens den grønne arbejdsbog indeholder opgaver på et lidt højere niveau, hvilket gør den velegnet til differentiering.

Forløbene i grundbogen veksler mellem fællessider, gruppesider, alene-sider og lektiesider. Fællessiderne lægger op til fælles undersøgelser i klassen og dialog om nye begreber, mens gruppe- og alene-siderne lægger op til, at eleverne hhv. fælles og individuelt kan udvikle nye metoder og træne færdigheder, bl.a. gennem spil og opgaver, der tager udgangspunkt i matematikkens anvendelse.

Lektiesiderne indeholder blandede opgaver, der har til formål at træne, repetere og vedligeholde de matematiske færdigheder, eleverne har lært.

Køb Kolorit-materialerne til mellemtrinnet her >                               

 

 

 

 

 

Kolorit til udskolingen

Til hvert klassetrin er der en grundbog, som hver indeholder 8 kapitler, hvor der tages udgangspunkt i et matematisk område. Derudover indeholder grundbøgerne 2-4 temakapitler, hvor matematikken inddrages i spændende og virkelighedsnære problemstillinger.

De enkelte kapitler indledes med en side, hvor eleverne introduceres til kapitlets emne. På de efterfølgende sider er der fokus på mundtlighed, træning af færdigheder, problemløsning og matematik i anvendelse igennem et rigt antal opgaver og undersøgelser. Hvert kapitel afrundes med en evaluering, hvor eleverne med en række spørgsmål får sat ord på fagbegreber og sammenhænge fra kapitlet.

I Kolorit er der fokus på forståelse, og der er rig mulighed for at arbejde med de matematiske kompetencer. Eleverne får med Kolorit et stærkt fundament til deres kommende afgangsprøver.

Kopimappen indeholder mange supplerende opgaver, som både giver eleverne mulighed for at fordybe sig i arbejdet med et matematisk emne fra grundbogen, samt arbejde med problemløsning og færdigheder.

Køb Kolorit-materialerne til udskolingen her >