Rundt om ordet - et undervisningsmateriale til sprogligt udfordrede elever

Rundt om ordet henvender sig til elever med sproglige udfordringer, der har behov for støtte til ordtilegnelse og udvikling af læseforståelse. Materialet hjælper eleverne til at forstå ukendte ord i tekster, de møder i skolen.

Læs også om materialet Ordnøglen  

Elever med begrænset ordforråd

I en typisk skoleklasse vil der ofte være store forskelle i elevernes kendskab til de ord, som indgår i undervisningen og i de tekster, eleverne skal læse. Nogle elever har et relativt begrænset ordforråd og vil derfor i skolens undervisning og tekster møde mange ord, som de ikke kender fra deres hverdag uden for skolen. Det kan fx dreje sig om elever med et andet modersmål end dansk. Det kan også være elever, der kommer fra danske hjem med begrænset sproglig stimulering, eller elever, der generelt har svært ved at tilegne sig sproglige færdigheder. Under alle omstændigheder har elever med begrænset ordforråd stor risiko for at få problemer med at tilegne sig viden gennem læsning af tekster og vil dermed få sværere ved at klare sig i en række fag i skolen.

Rundt om ordet - Elevbog og LærervejledningFor at forstå indholdet af en tekst er det nemlig nødvendigt, at man kender hovedparten af de enkelte ord i teksten. Alle elever kan naturligvis undertiden i tekster støde på ord, som de ikke kender eller kun har en vag forståelse af. Men elever med et godt ordforråd er i langt højere grad end elever med et mere begrænset ordforråd i stand til at udlede betydningen af et ukendt ord på basis af den øvrige del af teksten og har derigennem relativt gode muligheder for at lære sig nye ords betydning. Elever med et generelt begrænset ordforråd støder i sagens natur ikke blot oftere på ukendte ord i tekster, men har også vanskeligere ved at bruge konteksten til at udlede betydningen af et konkret ukendt ord, bl.a. fordi deres forståelse af de omkringstående ord ofte også er ringere (Cain, Lemmon & Oakhill, 2004). Elevernes forståelse af tekster kan især blive udfordret, når de støder på ord, som ikke bruges i almindelig dagligdags kommunikation, men som heller ikke er egentlige fagord og derfor ikke nødvendigvis forklares (fx ord som forebygge, perspektiv og organisere). Sådanne ord udgør et mellemlag mellem det mest basale ordforråd og domænespecifikke ord og kan være brugbare i mange sammenhænge, og det er derfor oplagt at fokusere på denne type ord i særligt tilrettelagt undervisning for elever med begrænset ordforråd.

I undervisningen af elever med begrænset ordforråd er det relevant både at arbejde med at forbedre sådanne elevers kendskab til udvalgte ord og at lære eleverne nogle strategier, som de kan bruge til selv at udlede betydningen af nogle af de ukendte ord, de møder i forbindelse med læsning af tekster. Til brug for denne undervisning har vi i et stort forskningsprojekt udviklet og afprøvet to materialer til elever med relativt begrænset ordforråd: Rundt om ordet og Ordnøglen. Denne artikel fokuserer på Rundt om ordet.

Undervisning i ords betydning

I Rundt om ordet kombineres to typer af undervisning:

  1. Direkte undervisning i betydningen af specifikke ord
  2. Undervisning, der sigter mod at lære eleverne at bruge hensigtsmæssige strategier til selv at udlede betydningen af ukendte ord, som de møder i forbindelse med læsning.

Mange tidligere undersøgelser har vist, at direkte undervisning i specifikke ords betydning forbedrer elevers kendskab til de trænede ord og deres forståelse af tekster, som indeholder disse ord (Wright & Cervetti, 2017). En sådan undervisning kan med fordel lægge op til, at eleverne aktivt bruger deres forhåndsviden og integrerer og udbygger deres viden med forskellige oplysninger om de nye ord, at eleverne arbejder med ordenes underliggende begreber og ordenes forbindelser til betydningsmæssigt (semantisk) beslægtede ord, samt at eleverne møder og selv bruger ordene mange gange (Beck, McKeown & Kucan, 2013; Vadasy, Sanders & Herrera, 2015). Denne tilgang bruges netop i Rundt om ordet, hvor der også arbejdes med at give eleverne viden om, hvordan de enkelte nye ord er relateret til andre ord inden for samme betydningsfelt (eller semantiske felt). Fx kan ordene dyste og præstation siges at høre til det samme semantiske felt (konkurrence).

Direkte undervisning i specifikke ords betydning er imidlertid ret tidskrævende, og det vil i praksis være svært gennem en sådan undervisning at arbejde med det store antal enkeltord, der ville være nødvendigt for at bringe elever med generelt begrænset ordforråd på niveau med fx gennemsnittet for deres jævnaldrende. Derfor er det relevant også at styrke sådanne elevers færdigheder i at udlede ukendte ords betydning på egen hånd gennem en anden type undervisning, der sigter mod at lære eleverne at bruge hensigtsmæssige strategier. I denne anden type undervisning kan man arbejde med at lære eleverne at bruge informationer fra konteksten omkring et ukendt ord som en strategi til at regne ordets betydning ud. Dette arbejde indgår som en central del af Rundt om ordet og beskrives nærmere i denne vejledning. En anden mulighed er at lære eleverne at bruge de enkelte betydningsdele (morfemer) i et ukendt ord som en strategi til at regne betydningen ud. Denne tilgang er i fokus i undervisningsmaterialet Ordnøglen, hvor der arbejdes med at bruge en morfologisk strategi til at lære nye ord.

Rundt om ordet og Ordnøglen er således to selvstændige materialer med hver sin tilgang, men det kan være hensigtsmæssigt at arbejde med begge undervisningstilgange for at give elever med begrænset ordforråd de bedste forudsætninger for at tilegne sig nye ord. 

Rundt om ordet - Formål

Der er to overordnede formål med Rundt om ordet:

  1. Eleverne skal lære at aktivere og opbygge viden om ord inden for bestemte semantiske felter (betydningsfelter)
  2. Eleverne skal lære at udlede betydningen af ukendte ord ud fra konteksten under tekstlæsning.

Rundt om ordet - Indhold og opbygning

Rundt om ordet består af i alt 24 lektioner, som er opdelt i fem moduler med hver sit semantiske felt (betydningsfelt). Undervisningen er tilrettelagt i de følgende to hovedfaser:

  1. Lær at forstå nye ords betydning (modul 1-4)

    I denne fase arbejdes der med at opbygge elevernes viden om en række nye ord og deres relationer til betydningsmæssigt beslægtede ord inden for fire semantiske felter (konkurrence, kriminalitet, diskussion og arbejde). Sideløbende med dette arbejde introduceres eleverne til fire ledetråde, som kan bruges til at udlede betydningen af nye ord på basis af konteksten (synonym og antonym, sammenligning og kontrast, årsag-følge samt ord i sammenhæng). Disse ledetråde forekommer relativt ofte i skoletekster på mellemtrinnet.

  2. Brug din viden til at lære nye ord (modul 5)
    I denne fase øver eleverne sig i at udlede betydningen af ukendte ord ud fra konteksten, bl.a. ved hjælp af de tidligere introducerede ledetråde. Der arbejdes med et nyt semantisk felt (følelser).

OBS: Dette er en forkortet version af artiklen. Læs artiklen i fuldt omfang i Rundt om ordet - Lærervejledning.

Vil du læse mere om materialet Ordnøglen? Find artiklen her.