Engelsk

Engelsk i gymnasiet

Få et overblik over de mange undervisningsmaterialer til engelsk på alle niveauer. Stort udvalg af digitale læremidler, grundbøger og grammatikker.
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

43 materialer

Write On
Grundbogen er til skriftlig engelsk i hele gymnasieforløbet på A- og B-niveau. I bogen forklares, anskueliggøres og trænes skrivningen i alle dens facetter. Udgivelsen tackler de analoge og digitale skriveudfordringer og opgavetyper eleverne møder i det daglige arbejde. I de mange opgaver trænes eleverne i alt fra introduktioner til hele essays. I Write On kan eleverne læse om skriveprocessen og de forskellige relevante genrer, herunder skrivegenrerne til eksamen. De lærer, hvordan man skriver analytical essay og abstract, og hvordan man bruger internettet kvalificeret i sin skrivning. De lærer at analysere fiction og non-fiction til brug i essay-skrivningen, og de får grundig viden om tekstopbygning, tekstsammenhæng og om teksters stilleje. Derudover kan de også lære om citatteknik, kommatering og stavning. Write On  er skrevet på et klart og letforståeligt engelsk, der gør den oplagt at bruge i forbindelse med undervisningen i fagets øvrige discipliner.

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

250,00 kr.

312,50 kr. inkl. moms

+-
Get It Right
Bogen er en grundgrammatik til A- og B-niveau på stx, htx, hhx og hf, der formidler viden om de centrale områder inden for engelsk grammatik og om vigtige forskelle mellem engelsk og dansk. Get It Right er en sammenhængende fremstilling af systemet i sproget. Den fungerer samtidig som opslagsbog og indeholder derfor også de enkle regler og de korte forklaringer. Get it right forklarer systemer og regler. Læseren opfordres til at arbejde med og danne sig sine egne teorier på baggrund af eksempler og tekster. Til alle emner er der opgaver, som både skal fremme refleksion og give mulighed for at øve bestemte færdigheder på mange måder.

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

244,00 kr.

305,00 kr. inkl. moms

+-
Getting Started
Denne grundbog er en engelsk grundgrammatik til alle de gymnasiale uddannelser. Bogen kan anvendes på både C-, B- og A-niveau. Getting Started dækker hele den engelske grammatik i 11 overskuelige kapitler og bygger på et funktionelt og kommunikativt sprogsyn. Bogen lægger op til, at eleverne ser grammatikken i kontekst og arbejder med sproget i dialog med hinanden. Getting Started er opbygget som en klassisk ordklassegrammatik, så den er let at orientere sig i. De grammatiske emner forklares kortfattet og klart på et enkelt og mundret dansk. Bogen indeholder 235 varierede opgaver, der træner alle grammatiske emner grundigt. Med sit fokus på tekstsammenhæng og på at stimulere til grammatisk tænkning og til sproglig kreativitet giver Getting Started et godt grundlag for arbejdet med både de digitale og de analoge eksamensopgaver i engelsk. Getting Started er skrevet af de to erfarne lærebogsforfattere Mette Hermann og Poul Tornøe. Tag et kig i bogen.

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

184,00 kr.

230,00 kr. inkl. moms

+-
Contexts
Basisbogen til engelsk på stx, hhx, htx og hf indeholder 6 temakapitler: Growing Up, Violence, The Haves and the Have-Nots, Different Worlds, Immigrants og det nye kapitel War and Conflict. Alle temaer indledes af overordnede spørgsmål og introduktion til relevant ordforråd med opgaver. Temaerne dækker alle genrer i et stort og varieret udvalg af litterære og ikke mindste faktuelle tekster. Bogen afsluttes af et billedkapitel til brug for billedanalyse samt et kapitel med analyseværktøjer og ordforråd til brug ved tekstlæsningen. Opgaverne er bygget op over den velkendte pre-, while- og post-reading, og aktiviteterne sætter fokus på arbejdet med ordforråd og sprogligt input i tekstbehandlingen, således at elevernes sproglige viden og bevidsthed øges. Opgaverne appellerer til forskellige læringsstile og inklusion af forskellige læringsstrategier. Til alle tekster er der udarbejdet Learning Checks. Mange af teksterne er velegnede til arbejde på tværs af fagene i fx historie, naturgeografi, samfundsfag, biologi, andre sprogfag og dansk. Ekstramateriale på hjemmesiden I tilknytning til Contexts er der en fyldig hjemmeside http://www.contexts2.gyldendal.dk/ med materiale til nogle af pre- og while-reading og alle post-reading og funtionel grammatik opgaverne, samt yderligere en toolbox. Her kan man finde ekstra tekster og opgaver, der perspektiverer bogens tekster og giver mulighed for undervisningsdifferentiering. Nyhed: Funktionel grammatik De nye opgaver i funktionel grammatik på hjemmesiden undersøger, hvorledes forskellige grammatiske valg kan bidrage til og udbygge den litterære analyse og åbne teksterne videre. Grammatikken kommer således til at indgå som en naturlig del af sprogundervisningen og kan hermed medvirke til at løfte elevernes sproglige niveau og styrke deres tekstlæsningskompetence generelt. Opgaverne og de korte grammatiske forklaringer er formuleret på engelsk, hvilket gør grammatikken til en naturligt integreret del af de sproglige og litterære kontekster for tekstarbejdet.

Fås som

 • Bog
 • i-bog
 • Website

Bog

i-bog
Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

314,00 kr.

392,50 kr. inkl. moms

+-
Footprints
Grundbogen til grundforløbet i engelsk kan bruges på både A- og B-niveau. Bogen fokuserer på to overordnede temaer: ”SoMe” og ”Sustainability”. I det første tema ser eleverne på hvad det betyder, at de sætter digitale fodaftryk, når de bevæger sig på nettet og bruger sociale medier. I det andet arbejder de med det miljømæssige fodatryk og hvad det indebærer for bæredygtighed i vores globale verden. Temaerne i Footprints indeholder forholdsvis korte tekster, eleverne kan tænke, læse, tale og skrive sig ind i og ud over. Kommunikative færdigheder både i tale og skrift har stor vægt, og forskellige genrer og arbejdsformer introduceres, traditionelle som innovative. Til hver tekst er der Homework opgaver, hvor eleverne forbereder sig hjemmefra. I timerne arbejder de så videre med arbejdsspørgsmål og kreative opgaver. Til mange tekster er der også ordforrådsopgaver eller language awareness-opgaver. Footprints indeholder oversigter og lektionsplaner, som viser teksternes differentieringsmuligheder og anvendelse i sammenhænge inden for engelsk og i samspil med andre fag.      

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

121,00 kr.

151,25 kr. inkl. moms

+-
Romeo & Juliet
Bogen henvender sig til engelsk A-niveau med en solid og inspirerende gennemgang af Shakespeares tragedie Romeo and Juliet. De 280 sider indeholder hele skuespillet, udførlig glossering, solid baggrundsviden om Shakespeares samtid, sprog og virkemidler og en guldgrube af analytiske, mundtlige og kreative opgaver. Derudover er der også perspektivtekster til sidst i bogen.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

299,00 kr.

373,75 kr. inkl. moms

+-
Engelskportalen
I fagportalen til engelsk i gymnasiet, Engelskportalen, kan du gå på opdagelse i et spændende digitalt univers. Bliv inspireret til din undervisning i det store bibliotek, de didaktiske undervisningsforløb og meget mere. Portalen er målrettet både A- og B-niveau på stx, hf, hhx og htx.  Ca. 370 tekster, 85 oplæsninger og videoer 10 tematiske forløb – der tilføjes løbende nye Toolbox, forfatterbiografier, opslagsværker og baggrundsartikler På engelskportalen er der fokus på engelskfaglige kernekompetencer som tekstanalyse og tekstfortolkning, kultur- og samfundskendskab og sprogligt arbejde. De skræddersyede og didaktiske forløb er klar til at bruge direkte i undervisningen med masser af spændende og relevante tekster, varierede og gennemarbejdede opgaver inden for både mundtlighed og skriftlighed og en vifte af digitalt materiale, der klæder eleverne godt på til at navigere ift. eksamen. Som lærer er det bare at gå i gang med forløbene. Portalen tilbyder også fleksibel undervisning med et bibliotek med over 370 tekster, der kan sammensættes ift. tema, genre, periode osv. I Toolbox finder man analyseværktøjer til at arbejde med teksterne, og under baggrundsartikler finder man ekstra materiale til tekstarbejdet.

Fås som

 • Portal

Portal

#opinions
I-bogen træner analyse af non-fiktion med fokus på digital dannelse og er målrettet 2. og 3.g på A- og B-niveau. Eleverne møder genrer lige fra tweets over v-logs til klassiske argumenterende tekster, og i-bogen giver praktiske anvisninger til, hvordan man fx analyserer et videoklip. I #opinions udvider eleverne deres kendskab til de store engelsksprogede medieudbydere, og i-bogen træner elevernes kildekritiske evner. I-bogen udnytter mediet til fulde med gloser, videoer, links, interaktive arbejdsark og særlige didaktiske analysespørgsmål. I arbejdet med de aktuelle emner ’Poverty porn?’, ’Banning laptops in the classroom’, ’Cultural appropriation’ og ’Maid in Singapore’ arbejder eleverne med at analysere forskellige digitale genrer som fx blogindlæg, nyheds-videoer og tweets og med selv at finde argumenterende kilder på nettet. Hvert kapitel er indledt af pre-reading til emnet og afsluttes med post-reading og learning check. Til hvert kapitel hører desuden en grammatisk/sproglig prøve, der træner eleverne i funktionel grammatik og stilistik. Til selve teksterne er der også pre-reading, tekstnære spørgsmål, der optræder løbende inde i teksten, analysespørgsmål samt post-reading og/eller skriftlige opgaver.

Fås som

 • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 18,00 kr.

22,50 kr. inkl. moms

Being American
Bogen er en grundbog om det amerikanske samfund og kultur målrettet elever og kursister på stx, hhx, htx og hf på A- og B-niveau. Amerikanerne er på mange måder et både fascinerende og kontrastfyldt folk. Det er et ungt folkefærd, der igennem de sidste ca. 240 år er smeltet sammen af de mange forskellige kulturer, folkefærd og etniciteter, der er søgt til landet med de mange muligheder. 322 millioner amerikanere bor i dag i 50 stater på tværs af syv tidszoner, og de er knyttet tæt sammen af patriotisme, frihedstrang og troen på muligheder på trods af deres mange forskelligheder. Being American viser ud fra forskellige samfundsfaglige vinkler, hvad det vil sige at være amerikansk i dag i et land præget af kontraster, stærke holdninger, forskellige kulturer, immigration og stærke finansielle interesser. Bogens fem kapitler belyser centrale, aktuelle temaer i den amerikanske samfundsdebat: Identitet, det politiske system, præsidentvalg, uddannelse, velfærd og sociale forhold, etnicitet og immigrationen fra især syd. Being American er skrevet af en særdeles vidende og velformidlende forfatter, der har været bosat i USA i flere år, og Mette Holm har dermed et indgående kendskab til landet og dets indbyggere. Til hvert kapitel er udvalgt en fokusartikel, der sætter den indledende ramme, og kapitlerne afsluttes af arbejdsspørgsmål af både skriftlig og mundtlig karakter. Being American er fortrinsvis rettet mod undervisningen i engelsk og samfundsfag på det gymnasiale niveau, fx til den daglige undervisning i samfundsfaglige studieretninger og til studieretningsprojekter. Bogen er også velegnet til tværfagligt arbejde og større skriftlige opgaver på stx, hf, hhx og htx.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

181,00 kr.

226,25 kr. inkl. moms

+-
Global Voices
Global Voices er en bog om globale samtaler, møder, dialoger og stemmer i den engelsksprogede litteratur. Global Voices er målrettet engelsk på gymnasialt niveau; primært på A-niveau men kan også bruges på B-niveau. Bogens tekster åbner for en rejse, hvor læserens nysgerrighed og lyst til at indgå i dialog giver mulighed for at træde ind i anderledes verdener. Teksterne er fra så forskellige steder som Australien, England, USA, Kina, Vietnam, Skotland, New Zealand, Vestindien og Nigeria og udgør en ’samtale’ mellem forfattere, kulturer og læsere. Tekstlæsning samt analyse og fortolkning er i fokus i Global Voices. Det er bogens mål at lære eleverne at læse med teori, så de lærer at bruge begreber som ’home’, ’identity’ og ’globalisation’ i deres læsning. Bogen udvikler elevernes kompetencer inden for åbenhed, tolerance, interaktion og interkulturel dialog, så de bliver bedre rustede som globale borgere. Global Voices består af 11 kapitler, der hver har et tematisk fokus som fx identitet, kolonisering eller historie. Hvert kapitels tekster er sat sammen, så der internt i kapitlet er en ’samtale’ mellem de to-fire tekster. Til hver tekst er der pre-reading, questions on the text og post-reading excercises. Forfatteren giver også i opgaverne forslag til, hvordan teksterne ’taler sammen’ på tværs af kapitlerne.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

177,00 kr.

221,25 kr. inkl. moms

+-

Vi bruger cookies på gyldendal-uddannelse.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies