COPYDAN – VEJLEDNING TIL INDBERETNINGSSKOLER

Gyldendals licensbetingelser

For alle Gyldendals digitale udgivelser gælder disse overordnede licensbetingelser:

Kopiering – analogt og digitalt  af dette materiale eller dele deraf er tilladt, forudsat at det sker i overensstemmelse med skolens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med Gyldendal. Undtaget herfra er indhold, hvor det eksplicit er angivet, at det er til fri kopiering.

Download PDF af de gældende retningslinjer her

 

Hvad betyder disse betingelser konkret for indberetningsskolerne?

Det følgende er en uddybning af, hvordan ovenstående licensbetingelser skal forstås i forskellige konkrete udmøntninger. Teksten er tænkt som vejledning til lærere på Copydans indberetningsskoler.

Må man printe og kopiere fra Gyldendals digitale læremidler?
Ja, hvis en skole har en aftale med Copydan Tekst & Node, må den enkelte lærer både printe og på anden måde kopiere indhold svarende til 20 % af portalens indhold til eget brug eller til brug i undervisningen. Kopieringen må foregå både analogt og digitalt. Kopiark må altid kopieres.

Hvad skal indberettes til Copydan Tekst & Node?
Selvom en skole har abonnement på Gyldendals digitale produkter, har skolen ikke købt fri kopiret til alt indhold i produktet, men hvis skolen har en aftale med Copydan Tekst & Node, må den gerne kopiere indholdet inden for de rammer, aftalen med Copydan Tekst & Node sætter.

Hvis skolen er indberetningsskole, skal den indberette de kopier, skolen tager fra produktet – hvad enten der er tale om print, fotokopiering, copypaste eller anden form for digital kopiering. Grundlæggende skal alt kopieret indhold indberettes – på nær indhold, hvor det eksplicit er angivet, at der er fri kopiering.

En indberetningsskole skal altså indberette kopier til Copydan Tekst & Node i følgende tilfælde:

 • Hvis læreren printer eller på anden måde kopierer indhold fra en fagportal, fx en forløbsbeskrivelse fra en historieportal, en grammatikopgave fra en engelskportal eller en novelle fra en danskportal til eget brug eller til uddeling blandt elever.
 • Hvis læreren deler indhold digitalt med sine elever, fx i PDF-format.
 • Hvis læreren copypaster indhold fra en fagportal eller et andet digitalt læremiddel fra Gyldendal, fx en opgave fra en matematikportal, en faktaboks fra en naturfagsportal eller madopskrift fra en madkundskabsportal, til OneNote, GoogleDocs, MeeBook, Min Uddannelse, Momo eller EasyIQ – og deler indholdet med sine elever i Google drev, OneDrive eller andet LMS.
 • Hvis læreren kopierer indhold til sine elever fra digitale produkter, som han/hun ikke har licens til, fx en fagportal eller i-bog fra et andet klassetrin.
 • Hvis læreren printer, kopierer eller deler et elevark fra en fagportal eller i-bog, hvor det ikke eksplicit fremgår, at arket er til fri kopiering, fx nogle typer elevark på portaler eller de resurser, der ofte er tilknyttet Gyldendals i-bøger.
 • Hvis læreren digitaliserer indhold fra Gyldendals trykte materialer, fx ved at scanne, og
  tilgængeliggør indholdet i digital form for sine eleverne via overnævnte platforme, eller andre passwordbeskyttede intranet.

Hvad skal ikke indberettes til Copydan?

 • Skolen skal ikke indberette indhold, hvor det eksplicit fremgår, at arket er til fri kopiering. Her har skolen allerede betalt for retten til kopiering via sit abonnement. Eksempler på dette er arbejdsark svarende til de kopiark, der kendes fra trykte kopimapper.     

 

Hvor på portalen finder man rettighedshaverne?

 • Ved forløb eller større afsnit er forfatterens navn kun nævnt ved forløbets/afsnittets indledning. Er der ikke nævnt noget navn, er indholdet skrevet af en af Gyldendals redaktører.
 • Ved noveller, digte og andre tekstuddrag står forfatterens navn lige under titlen på værket.
 • Ved billeder er navnet på rettighedshaveren nævnt i direkte anknytning til billedet.

 

Hvordan foregår indberetningen af digitale kopier?

Digital kopiering skal indberettes på linje med analog kopiering. Læs hvordan her:
https://tekstognode.dk/undervisning/folkeskoler/saadan-indberetter-du/

Man skal kun indberette sin kopiering til Copydan Tekst & Node, hvis skolen er udpeget til at indberette i pågældende skoleår. 

Download PDF af de gældende retningslinjer her